Quy định chung

Trong Quy Chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:
Công Ty” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Định Anh, đơn vị chủ sở hữu Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET;
Hồ Sơ Tìm Việc” là các hồ sơ của Người Tìm Việc đăng tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
Nhà Tuyển Dụng” có nghĩa là các đơn vị tuyển dụng, đăng thông tin tuyển dụng tìm người làm việc hoặc người được ủy quyền đăng tin tuyển dụng trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
Người Tìm Việc” có nghĩa là thành viên hoặc không phải thành viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET, có nhu cầu tìm việc, và đăng tin tìm việc trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
Người Sử Dụng Dịch Vụ” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên Sàn, bao gồm cả Nhà Tuyển Dụng và Người Tìm Việc.
“Ngành Nghềnghĩa là những công việc, ngành nghề được thông tin và giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
Sàn” có nghĩa là thuật ngữ viết tắt cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
“Sở hữu Trí tuệ” là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
TMĐT” nghĩa là Thương mại điện tử.
Thành Viên” nghĩa là các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.

Logo của Sàn:

Slogan: Người thật, việc thật