Quyền và trách nhiệm Thành Viên tham gia Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET

1. Quyền của Thành Viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET

 1. Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET và được Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET. 
 2. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 3. Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 4. Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.
 5. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.

2. Nghĩa vụ của Thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET

2.1  Trách nhiệm chung:

 1. Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 2. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của Sàn, trên cơ sở các quy định của pháp luật. Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET và những thông tin đăng tải lên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 3. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, áp dụng đối với loại hình hàng hóa, dịch vụ tương ứng, bao gồm: đặc tính hàng hóa, dịch vụ; thông tin về giá cả; thông tin về điều kiện giao dịch chung; thông tin về phương thức vận chuyển, giao nhận; và thông tin về phương thức thanh toán. Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 4. Thành Viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 5. Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
 6. Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 7. Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn Giao Dịch TMĐTWWW.VIECLAM.NET trong bản Quy Chế này.
 8. Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 9. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật tại Mục 2 Chương II Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, ngày 16 tháng 05 năm 2013, về thương mại điện tử (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Sàn.

2.2    Trách nhiệm riêng:
(a)     Trách nhiệm của Nhà Tuyển Dụng:

 1. Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác các thông tin về công việc đăng tải tuyển dụng, và đối tượng tìm việc đăng trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 2. Cập nhật các thông tin thay đổi về hàng hóa/dịch vụ/công việc đã đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 3. Chịu trách nhiệm về tính chất và loại hình công việc đang tuyển dụng.
 4. Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho những người có liên quan (nếu có).
 5. Thanh toán phí dịch vụ quảng cáo, và phí đăng tin cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 6. Thông báo hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các Chương trình khuyến mại hàng hóa/dịch vụ (nếu có), hoặc công việc, ngành nghề đăng tải tuyển dụng (nếu có qui định).
 7. Cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu  gian hàng và hàng hóa, dịch vụ (nếu có) theo quy định từ Điều 29 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET
 8. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ, thông tin công việc tuyển dụng theo quy định của pháp luật, bao gồm: đặc tính công việc, địa điểm làm việc, thù lao, giờ làm việc.
 9. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ, công việc tuyển dụng cung cấp trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET
 10. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 11. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 12. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ, hoặc công việc tuyển dụng đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET thuộc danh mục hàng hóa cấm quảng cáo, công việc cấm kinh doanh hoặc/và vi phạm các quy định khác của pháp luật.
 13. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng và Người Tìm Việc trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ, công việc tuyển dụng không đạt chất lượng, tiêu chí phù hợp như thông tin đã đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 14. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật tại Mục 2 Chương II Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, ngày 16 tháng 05 năm 2013, về thương mại điện tử (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Sàn.

(b) Trách nhiệm của Người Tìm Việc:

 1. Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET.
 2. Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET là đầy đủ và chính xác. Nếu Thành viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET thì Thành viên đó có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 3. Không được sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virut gây hư hại tới hệ thống máy chủ, website Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET. Thành viên nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 4. Thanh toán tiền môi giới dịch vụ việc làm cho những người có liên quan (nếu có), và thực hiện các dịch vụ việc làm với Nhà Tuyển Dụng theo đúng thỏa thuận, và qui định của pháp luật hiện hành.